Polovna proizvodna oprema

Finansiranje proizvodne opreme jedan je od strateških segmenata naše kompanije i kao takav je već dugi niz godina u fokusu naših poslovnih aktivnosti. Izlazeći u susret potrebama korisnika, Intesa Leasing je medju retkim lizing kompanijama koja pruža finansijsku podršku za nabavku polovne proizvodne opreme. U tom smislu omogućili smo efikasnu i jednostavnu proceduru realizacije zahteva za finansiranje.

 • Osnovne informacije
 • Reprezentativni primer
 • Kreditne linije
 • Preuzimanje dokumentacije

Finansiranje proizvodne opreme jedan je od strateških segmenata naše kompanije i kao takav je već dugi niz godina u fokusu naših poslovnih aktivnosti. Izlazeći u susret potrebama korisnika, Intesa Leasing je medju retkim lizing kompanijama koja pruža finansijsku podršku za nabavku polovne proizvodne opreme. U tom smislu omogućili smo efikasnu i jednostavnu proceduru realizacije zahteva za finansiranje koja se sastoji iz 4 koraka:

 • odaberite opremu koja odgovara Vašim poslovnim potrebama i obezbedite ponudu dobavljača za izabranu opremu. Napominjemo da putem lizinga nije moguće finansirati doodatne aktivnosti u vezi montaže, transporta i sličnih povezanih tipova troškova već isključivo samu opremu i njene komponente.
 • Obezbedite procenu opreme od strane Ovlašćenog procenitelja.
 • Podnesite Zahtev za finansiranje uz prateću dokumentaciju - preuzmite dokumentaciju
 • Ukoliko vaš zahtev bude odobren u zakazano vreme potpisaćete ugovornu dokumentaciju.

Uslovi finansiranja:

 • Period finansiranja – maksimalno 60 meseci,
 • Finansiranje PDV-a – omogućeno je na period do 90 dana,
 • Inicijalno učešće –u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,
 • Grace period - u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,
 • Podatak o kamatnim stopama i naknadama dostupan je u okviru Kataloga proizvoda (link)

Nekoliko važnih napomena:

 • Neophodno je obezbediti i polisu Imovinskog osiguranja za sve vreme trajanja ugovora o lizingu. Intesa Leasing, kao jedna od retkih kompanija koja je dobila licencu za poslove Zastupanja u osiguranju, u prilici je da vam obezbedi asistenciju prilikom izbora jedne od osiguravajućih kompanija - više detalja,
 • Oprema koja je ugradnog karaktera, kao i vrlo specifični tipovi opreme radjeni po zahtevu korisnika a za koje ne postoje ili je veoma teško pronaći druge korisnike lizinga, nije moguće finansiranje putem lizinga.
 • Intesa Leasing je kao i sve ostale finansijske institucije obveznik Zakona o sprečavanju pranju novca, te se u smislu ispunjavanja zakonskih odredbi može pojaviti potreba za dostavljanjem dodatne dokumentacije kojom se potrvdjuje vlasnička struktura pravnog lica.

 

Reprezentativni primer finansiranja putničkog programa putem finansijskog lizinga u EUR za fizička lica Reprezentativni primer finansiranja putničkog programa putem finansijskog lizinga u dinarima za fizička lica
Vrsta lizinga Finansiranje novog automobila Vrsta lizinga Finansiranje novog putničkog automobila putem finansijskog lizinga u dinarima
Valuta lizinga EUR Valuta lizinga RSD
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Primenjeni kurs se menja na dnevnom nivou Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Primenjeni kurs se menja na dnevnom nivou
Bruto vrednost predmeta lizinga 7.000,00 EUR Bruto vrednost predmeta lizinga 1.250.000,00 RSD
PDV (uključuje PDV na predmet lizinga i PDV na kamatu)  1.269,31 EUR  PDV (uključuje PDV na predmet lizinga i PDV na kamatu)  245.499,91 RSD 
Učešće 2.100 EUR Učešće  260.416,66 RSD
Finansiranje PDV-a NE Plaćanje PDV  prilikom sklapanja Ugovora od fin. Lizingu. Finansiranje PDV-a NE Plaćanje PDV  prilikom sklapanja Ugovora od fin. Lizingu.
Neto iznos finansiranja 4.900 EUR Neto iznos finansiranja 989.583,34 RSD
Period otplate 60 meseci Period otplate 60 meseci
Mesečna rata 90,22 EUR Mesečna rata 19.594,89 RSD
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3,99% Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 1M BELIBOR na dan 06.03.2017. (3,32)+3,67=6,99%
Tip nominalne kamatna stope Varijabilna Tip nominalne kamatne stope Varijabilna
EKS (na godišnjem nivou) 6.09% EKS (na godišnjem nivou) 9,33%
Obaveza korisnika lizinga je da vodi računa i obezbeđuje dovoljno sredstava u dinarima kako bi izmirivao anuitete u dinarima u punom iznosu bez obzira na način otplate finansijskog lizinga (administrativna zabrana, trajni nalog ili ovlašćenje dato banci da zadužuje njegov tekući račun) Obaveza korisnika lizinga je da vodi računa i obezbeđuje dovoljno sredstava u dinarima kako bi izmirivao anuitete u dinarima u punom iznosu bez obzira na način otplate finansijskog lizinga (administrativna zabrana, trajni nalog ili ovlašćenje dato banci da zadužuje njegov tekući račun)
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope   Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope    
Naknada za obradu zahteva za finansiranje sa uračunatim pdv-om (0,50%, jednokratno unapred) 36 EUR Naknada za obradu zahteva za finansiranje sa uračunatim pdv-om (0,50%, jednokratno unapred) 7.500,00 RSD
3 menice 150 RSD ** 3 menice 150 RSD **
PDV na kamatu 35,14 EUR PDV na kamatu 37.222,02 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD (za preduzetnike 846 RSD) ** Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD (za preduzetnike 846 RSD) **
Troškovi takse za upis u registar 2.400,00RSD Troškovi takse za upis u registar 2.400,00RSD
Rizik vezan za ovu vrstu proizvoda  
Tip rizika Devizni rizik    
Objašnjenje Mogućnost promene rate u dinarskoj protivvrednosti zbog rasta kursa EUR    
Primer promene iznosa rate u dinarskoj protivrednosti zbog rasta kursa  
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 116 635.100,00 Din.    
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 120 657.000,00 Din.    
Iznos rate lizinga u dinarskoj potivrednosti -Kurs 140 766.500,00 Din.    
** Troškovi koji padaju na teret Primaoca lizinga, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Lizing nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Lizing društvo ne utiče, a koji zavise od naknada, premija osiguranja osiguravajućuh kuća i sl.      
·         Kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) je obavezno i nije obuhvaćeno reprezentativnim primerom Trošak u ovom trenutku nije poznat i nije obuhvaćen reprezentetivim primerom ·         Kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) je obavezno i nije obuhvaćeno reprezentativnim primerom Trošak u ovom trenutku nije poznat i nije obuhvaćen reprezentetivim primerom
·         Prihvaćene osiguravajuće kuće: Triglav osiguranje, Generali osiguranje, Wiener Stadtische, DDOR, Uniqa osiguranje, AXA osiguranje.   ·         Prihvaćene osiguravajuće kuće: Triglav osiguranjeGenerali osiguranje, Wiener Stadtische, DDOR, Uniqa osiguranje, AXA osiguranje.  
Intesa Leasing doo Beograd zadržava pravo da ponudi klijentima i drugačije uslove finansiranja i da su primeri na sajtu urađeni na osnovu prosečnih vrednosti kamata i ostalih troškova

 

Kreditne linije

Ovaj proizvod se finansira iz kreditnih linija:

CEB

EIB

EBRD

KfW