FINANSIRANJE PREDMETA LIZINGA IZ EIB KREDITNE LINIJE

 

Kamatna stopa iznosi od 3M Euribor+2,90%  

Fiksna kamatna stopa iznosi od 2,40%

Uslovi korišćenja

Finansiranje projekata koji su u skladu sa uslovima korišćenja sredstava EIB omogućeno je do iznosa 50% vrednosti projekta u delu linije namenjene prioritetnim projektima (30% linije finansiranja EIB).

Finansiranje projekata koji su u skladu sa uslovima korišćenja sredstava EIB omogućeno je do iznosa 100% vrednosti projekta u delu linije namenjene kreiranju novih i očuvanju postojećih radnih mesta (70% linije finansiranja EIB).

 • Projekat ne sme biti manji od 50.000 EUR.
 • Svi predmeti lizinga ,izuzev putničkih vozila, mogu biti finansirani ovim sredstvima

 

 • MSP mora imati manje od 250 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi
 • Ukoliko se radi o Mid-Cap preduzeću ono ne sme imati više od 3.000 zaposlenih na konsolidovanoj osnovi
 • Godišnji prihod ne sme biti veći od 50.000.000,00 EUR
 • Ukupna aktiva ne sme biti veća od 43.000.000,00 EUR
 • Korisnik ne sme obavljati delatnost kao što su proizvodnja naoružanja i municije, vojna ili policijska oprema ili infrastruktura, i oprema ili infrastruktura koja rezultira u ograničenju ljudskih prava i sloboda (npr. zatvori) ili narušavanje ljudskih prava, kockanje i oprema za kockanje, proizvodnja, prerada ili distribucija duvana, aktivnosti u koje su uključene žive životinje za eksperimentalne i naučne svrhe, aktivnosti koja imaju takav uticaj na životnu sredinu koje nisu u velikoj meri ublažene ili kompenzovane, sektori koji se smatraju etički ili

 

moralno kontraverznim ili koje su zabranjene nacionalnim zakonima npr. kloniranje ljudi, stambena izgradnja finasijske aktivnosti npr trgovanje finanisijskim instumentima, niti obavlja delatnost u bilo kojim drugim sektorima isključenim od strane EIB.

 

 • Ročnost ugovora o finansijskom lizingu mora biti preko 2 (dve) godine

 

**SME mora biti autonomno preduzeće. Autonomnim se smatraju MSP koja ispunjavanju sledeće kriterijume u pogledu vlasništva:

 • Manje od 25% kapitala je u vlasništvu drugog preduzeća ili fizičkog lica, ili
 • 25% ili više kapitala je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica, ali grupa na konsolidovanom nivou zapošljava manje od 250 radnika, ili
 • 25% ili više kapitala je u vlasništvu javnog organa (obično Opštine), i taj javni organ ima godišnji budžet niži od 10 miliona EUR i ima manje od 5000 stanovnika
 • Do 50% kapitala je u vlasništvu kompanija ili institucija čiji je zadatak da promovišu MSP u skladu sa izuzecima prestavljenim u Aneksu Preporuke Komisije 2003/361/EC od 6. maja 2003. Član 3, stav 2 (odnosno kapitalna ulaganj ili „poslovni anđeli“, pod uslovom da oni ulažu manje od 1,25 miliona EUR u istu firmu - univerziteti i neprofitni istraživački centri, institucionalni investitori, uključujući regionalne razvojne fondove)

 

**Mid Cap mora biti autonomno preduzeće, te stoga:

 • Kapital koji ne pripada Mid Cap (%) ne sme biti viši od 25% ukupnog kapitala
 • Ukoliko više od 25% kapitala ne pripada Mid Cap, grupa na konsolidovanom nivou mora imati manje od 3.000 zaposlenih
 • Ukoliko 25% ili više od 25% kapitala u vlasništvu javnog organa a taj javni organ je lokalna samouprava sa godišnjim budžetom nižim od 10 mio EUR, na području ovog organa mora biti manje od 5000 stanovnika

Do 50% kapitala je u vlasništvu kompanija ili institucija u skladu sa izuzecima prestavljenim u Aneksu Preporuke Komisije 2003/361/EC od 6. maja 2003. Član 3, stav 2 (odnosno kapitalna ulaganja ili „poslovni anđeli“, pod uslovom da oni ulažu manje od 1,25 miliona EUR u istu firmu, univerziteti i neprofitni istraživački centri, institucionalni investitori, uključujući regionalne razvojne fondove).

Koje su prednosti za vaš posao?

 • Možete dobiti povlašćene kamatne stope u poređenju sa standardnim kamatnim stopama.
 • Možete da pregovarate o trajanju ili frekvenciji otplate lizing ugovora kako biste se prilagodili okolnostima i zahtevima gotovinskog toka vašeg poslovanja.
 • Omogućava vam da značajno investirate u svoje poslovanje bez negativnog uticaja na vaš gotovinski tok ili likvidnost.

Složićete se da ćete: (a) uz razumno obaveštenje dozvoliti predstavnicima EIB-a da izvrše uvid u sva mesta, instalacije i radove koji obuhvataju projekat koji je predmet zajma; i (b) na zahtev EIB-a, možemo EIB-u dati sve informacije o vama.

Krediti EIB-a za MSP se kanališu preko nas, stoga je u potpunosti na nama da razmotrimo zahtev i odlučimo da li odobravamo finansiranje ili ne

Obratite se našem nadležnom prodavcu ili posetite našu filijalu da biste se informisali o tome da li je vaše preduzeće kvalifikovano za finansiranje podržano od strane EIB "Krediti za mala i srednja preduzeća" ili EIB "Krediti za MidCaps".