FINANSIRANJE PREDMETA LIZINGA IZ EFSE KREDITNE LINIJE

 

 1. Korisnik može biti:
 • Mikro preduzeće

Mikro preduzeća su ona koja ispunjavaju dva od sledećih kriterijuma:

 • prosečan broj zaposlenih do 10
 • poslovni prihod do 2.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • prosečna vrednost poslovne imovina (aktiva) (izračunata kao aritmetička sredina vrednosti na početku i na kraju poslovne godine) 2.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Malo pravno lice

**Malo pravno lice je ono koje ne ispunjava 2 gore navedena kriterijuma ali ispunjava bar dva od sledećih kriterijuma:

 • prosečan broj zaposlenih do 50
 • poslovni prihodi su do 10.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • prosečna vrednost poslovne imovine- aktive (izračunata kao aritmetička sredina na početku i na kraju poslovne godine) 10.000.000 EUR u dinarskoj protivvrednost
 • Preduzetnik

 

 1. Predmet finansiranja mogu biti: Osnovna sredstva (uključujući i putnička vozila ako su osnovna sredstva), Obrtna sredstva
 2. Maksimalan iznos finansiranja ne sme preći 100.000 EUR

 

Uslovi finansiranja:

 • Naknada za obradu zahteva: od 0,3% do 1,50%
 • Učešće: od 4% do 52% od neto vrednosti predmeta lizinga (20% do 60% od bruto vrednosti predmeta lizinga)
 • Kamatna stopa od 6M Euribor + 4,5%